Schmetz Microtex Needles - 80/10 Chrome - Schmetz 4030 -